Algemene voorwaarden

De algemene voorwaarden hebben betrekking op en gelden voor het gebruik van de dienst van Airz.nl, door

  1. personen die objecten huren
  2. bedrijven die objecten verhuren

Artikel 1 - Definities

Algemene voorwaarden: De algemene voorwaarden van Airz.nl

Gebruiker: de natuurlijke persoon die gebruik maakt van ons platform. De gebruiker wordt tevens aangeduid met ‘je’, ‘jou’ of ‘jij’.

Platform: de website www.airz.nl en de onderliggende pagina’s die jou de mogelijkheid bieden om met elkaar in contact te komen.

Object: de door de verhuurder op het platform aangeboden product. Het object wordt ook aangeduid met ‘attractie’.

Huurder: de gebruiker die op het platform op zoek is naar objecten om te huren.

Verhuurder: de gebruiker die op het platform objecten aanbiedt om te verhuren.

Ondernemer: de ondernemer die handelt met de naam Airz.nl.

Dienst: de dienst die Airz.nl aan jou verleent bestaat uit het samenbrengen van huurder en verhuurder van objecten.

Aanvraag: het aanvragen van de beschikbaarheid van een object of meerdere objecten.

Boeking: het overeenkomen over de huur van een object tussen huurder en verhuurder.

Huurakkoord: de tweezijdige toezegging een object te willen huren cq. verhuren tussen huurder en verhuurder.

Huursom: de totale kosten voor de huur van één of meerdere objecten. De huursom op de website is hierbij indicatief, de huursom die door verhuurder via een offerte wordt ingegeven is leidend.

Huurprijs: de prijs voor het huren van een object voor één dag. De huurprijs op de website is hierbij indicatief, de huursom die door de verhuurder via een offerte wordt ingegeven is leidend.

IE rechten: alle rechten van intellectuele eigendom en daarmee verwante rechten gerelateerd aan de dienst.

Content: alle informatie die door Airz.nl zelf op het platform is geplaatst, waaronder opmaak en design van het platform, opgenomen merken, teksten en afbeeldingen.

Beoordeling: een beoordeling is een beschrijving van een ervaring van de gebruiker na een huurperiode tussen deze gebruiker en de verhuurder.

Airz.nl: de handelsnaam van Double Media V.O.F., gevestigd te Vlaardingen aan de James Wattweg 2A, 3133KK in Vlaardingen en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 22060868. Met ‘wij’ wordt tevens Airz.nl bedoeld.

Artikel 2 - Identiteit van de Ondernemer

Naam ondernemer: Double Media
Handelend onder de naam: Airz.nl

Vestigingsadres: James Wattweg 2A, 3133KK Vlaardingen
Telefoon: 0854010590
Email: support@airz.nl
KVK: 22060868
BTW: NL815678095B01

Artikel 3 - Toepasselijkheid

3.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de diensten die Airz.nl aanbiedt. Deze algemene voorwaarden gelden eveneens als de eigenaar een rechtspersoon of professionele verhuurder is. De eventuele algemene voorwaarden van een rechtspersoon of professionele verhuurder zijn niet van toepassing, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen met Airz.nl

3.2 Indien een wijziging van de algemene voorwaarden plaatsvindt, worden de nieuwe algemene voorwaarden tijdens jouw eerstvolgende gebruik van het platform onder de aandacht gebracht. Als je het platform blijft gebruiken na wijziging of aanvulling van deze algemene voorwaarden, accepteer je daarmee de gewijzigde of aangevulde algemene voorwaarden onherroepelijk. Als je niet instemt met de gewijzigde of aangevulde algemene voorwaarden, is je enige mogelijkheid om de dienst niet meer te gebruiken en je profiel te verwijderen.

Artikel 4 - Registratie en profiel

4.1 Om als verhuurder gebruik te maken van de diensten, is een persoonlijk profiel vereist. Je bent er jegens Airz.nl toe verplicht dat de informatie die je in dit kader verstrekt compleet, juist en up-to-date is.

4.2 Gegevens die je tijdens het registratieproces verstrekt zullen worden opgeslagen in een database en verwerkt in overeenstemming met het privacy- & cookie beleid.

4.3 Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker zijn of haar wachtwoord geheim te houden en regelmatig te wijzigen. Het is niet toegestaan om je gebruikersnaam en/of wachtwoord aan derden te verstrekken dan wel derden op enige manier toegang te geven tot jouw profiel. Zodra je weet of reden hebt te vermoeden dat een gebruikersnaam of wachtwoord in handen is gekomen van onbevoegden, moet je dat aan ons laten weten.

Artikel 5 - Vereisten voor de huurder

5.1 Door gebruik te maken van het platform en persoonlijke informatie in te vullen bij een aanvraag, geef je als huurder akkoord dat deze informatie gedeeld zal worden met de verhuurder.

5.2 Door gebruik te maken van het platform en persoonlijke informatie in te vullen bij een aanvraag, geef je als huurder akkoord dat deze gegevens opgeslagen worden in de database van Airz.nl.

5.3 Airz.nl keurt niet de veiligheid van de objecten die via het platform worden aangeboden. De huurder is derhalve zelf verantwoordelijk voor het keuren van de objecten op veiligheid.

5.4 Airz.nl biedt geen verhuurovereenkomst. Huurder is zelf verantwoordelijk voor het afsluiten van een huurovereenkomst tussen huurder en verhuurder.

Artikel 6 - Vereisten voor de verhuurder

6.1 Voor een registratie als verhuurder gelden de volgende voorwaarden.

Je bent als ondernemer ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Je bent verzekerd voor zaken die redelijkerwijs noodzakelijk zijn voor het verhuren van objecten. Je bent gevestigd in Nederland. Je hebt niet eerder een account aangemaakt op Airz.nl

6.2 Indien je niet (meer) voldoet aan een van deze voorwaarden, mag je geen gebruik (meer) maken van de dienst als verhuurder en is Airz.nl gerechtigd je van gebruik van de dienst uit te sluiten.

6.3 Als verhuurder dien je de objecten die je ter beschikking wenst te stellen voor verhuur te registreren in je profiel. De objecten dienen te voldoen en te blijven voldoen aan de volgende voorwaarden. Door een object ter beschikking te stellen garandeer je dat het object;

Volledig jouw eigendom is; Vrij is van gebreken en schade, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen met de huurder; Voldoet aan de basis veiligheidseisen; Vóór aanvang van de huurperiode alle regulier en noodzakelijk onderhoud heeft gehad, zoals door de fabrikant geadviseerd; Je samen met de huurder een eigen huurovereenkomst opstelt, waarin veiligheidsaspecten en verantwoordelijkheden duidelijk beschreven staan.

6.4 Indien een object niet meer voldoet aan de bovengenoemde vereisten, ben je verplicht om het object van je profiel te verwijderen en alle uitstaande reserveringen te annuleren.

6.5 Je bent zelf volledig aansprakelijk voor alle schade en kosten die het gevolg zijn van het feit dat jij en/of je object niet (meer) voldoet aan bovengenoemde vereisten.

6.6 Airz.nl keurt niet de veiligheid van de objecten die via het platform worden aangeboden. De verhuurder is derhalve zelf verantwoordelijk voor het keuren van de objecten op veiligheid. Als het object niet veilig is of de veiligheid niet gegarandeerd kan worden, mag deze niet worden verhuurd.

6.7 Airz.nl is gerechtigd om, zonder opgave van redenen, je registratie als verhuurder of de registratie van een object te weigeren of te verwijderen.

6.8 Airz.nl biedt geen huurovereenkomst. Verhuurder is zelf verantwoordelijk voor het afsluiten van een huurovereenkomst tussen verhuurder en huurder.

6.9 Airz.nl is gerechtigd om wijzigingen aan te brengen in de omschrijving van het object op het platform.

6.10 Je erkent en stemt ermee in dat je door het uploaden van informatie naar het platform, aan Airz.nl automatisch een kosteloze, onbezwaarde, wereldwijde, sub-licentieerbare, niet-exclusieve licentie verleent om deze informatie in het kader van het aanbieden van de dienst te verveelvoudigen en openbaar te maken. Deze licentie vervalt op het moment dat je de informatie zelf van het platform verwijdert.

6.11 Je plaatst enkel content waarvan je zelf eigenaar bent of nadrukkelijk toestemming hebt om deze content op ons platform te mogen publiceren. Je stemt ermee in dat de eventueel voortvloeiende kosten bij inbreuk op een intellectueel eigendomsrecht op jou verhaald kunnen worden.

Artikel 7 - Het platform

7.1 Je erkent en aanvaardt dat wij enkel een platform bieden waarmee gebruikers onderling een huurovereenkomst kunnen afsluiten. Airz.nl is geen partij bij de huurovereenkomst. Wij hebben geen kennis van en/of bemoeienis met de informatie die door jou of andere gebruikers wordt uitgewisseld en de objecten die op het platform door gebruikers worden aangeboden.

7.2 Je aanvaardt dat de dienst alleen de functionaliteit en overige eigenschappen bevat zoals je die aantreft op het platform op het moment van gebruik (op “as is” basis). Ten aanzien van de verstrekte informatie, de objecten en diensten geven wij geen enkele garantie en doen wij geen toezeggingen onder meer wat betreft kwaliteit, veiligheid, rechtmatigheid, integriteit en juistheid, tenzij anders bepaald in deze algemene voorwaarden.

7.3 Wij zijn altijd gerechtigd het platform en/of de dienst te wijzigen, aan te passen en/of af te sluiten zonder schadeplichtig te worden jegens jou als gebruiker. Indien je je niet kunt vinden in de doorgevoerde aanpassingen en/of wijzigingen is de enige remedie om de dienst niet meer te gebruiken en/of je profiel te verwijderen.

7.4 Wij garanderen niet dat de dienst te allen tijde en zonder onderbrekingen of storingen toegankelijk is. Storingen in de dienst kunnen mede, doch niet uitsluitend, optreden als gevolg van storingen in de internet- of telefonie-verbinding of door virussen of fouten/gebreken. Wij zijn regens jou niet aansprakelijk voor enige schade die voortvloeit uit of het gevolg is van het (tijdelijk) onbeschikbaar zijn of (tussentijds) uitvallen van de dienst.

7.5 Wij zijn gerechtigd om, zonder voorafgaande bekendmaking en zonder daarmee jegens jou schadeplichtig te worden, de dienst en/of het platform (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken indien wij dit noodzakelijk achten, bijvoorbeeld docht niet uitsluitend in het kader van het redelijkerwijs benodigde onderhoud van het platform.

Artikel 8 - Totstandkoming boeking en commissie verhuurder

8.1 Volgens de op het platform vastgestelde prijs bepaald de verhuurder de totaalprijs voor huur van een object. Huurders die interesse hebben kunnen een aanvraag voor een reservering doen op een op te geven periode. Dit wordt op het platform ook wel aangeduid als het aanvragen van beschikbaarheid. De verhuurder zal middels een mail op de hoogte gesteld worden van de aanvraag. De verhuurder kan vervolgens een offerte opstellen, welke middels e-mail naar de huurder verzonden zal worden. Huurder kan deze offerte accepteren, of met de verhuurder in contact treden om de offerte aan te laten passen. Wanneer beide partijen via het platform tot een prijs zijn gekomen en de offerte accepteren, spreken we van een boeking. Partijen dienen zelf onderling een huurovereenkomst op te stellen. Airz.nl speelt geen rol in de inhoud en totstandkoming van een huurovereenkomst tussen huurder en verhuurder.

8.2 Bij het totstandkomen van een boeking, betaald de verhuurder een commissie. Deze commissie wordt eens per maand middels een digitale factuur gefactureerd. Wanneer de verhuur onverhoopt geannuleerd wordt, kan de verhuurder dit kenbaar maken bij Airz.nl en hoeft er geen commissie afgedragen te worden. Wanneer de commissie reeds voldaan is, zal dit bedrag in mindering gebracht worden op volgende factuur.

8.3 Airz.nl heeft het recht om annuleringen steekproefsgewijs te controleren op waarheid. Wanneer een boeking onterecht als annulering wordt aangemeld, heeft Airz.nl het recht om de samenwerking met de verhuurder te doen stoppen.

8.4 De verhuurder gaat bij het aanmaken van een account akkoord met de hoogte van de commissie. De hoogte van de commissie staat altijd vermeld op de website, tenzij Airz.nl en verhuurder anders zijn overeengekomen. De commissie kan op ieder moment verhoogd of verlaagd worden. De verhuurder zal hiervan ten allen tijden op de hoogte gesteld worden.

Artikel 9 - Intellectuele Eigendom rechten

9.1 Alle Intellectuele Eigendomsrechten (verder: IE rechten) met betrekking tot de dienst alsmede de via het platform openbaar gemaakte content berusten bij Airz.nl en/of haar licentiegevers.

9.2 Onder de voorwaarde zoals gesteld in deze Algemene Voorwaarden, verleent Airz.nl aan de gebruiker een beperkt, persoonlijk, herroepelijk, niet-exclusief, niet-sublicentieerbaar, niet-overdraagbaar recht om de dienst te gebruiken.

9.3 Het is niet toegestaan om kennisgeving of vermeldingen met betrekking tot IE rechten te verwijderen, onleesbaar te maken, te verbergen of te wijzigen.

9.4 Niets in deze algemene voorwaarden is bedoeld om enige IE rechten aan jou over te dragen. Je zal geen handelingen verrichten die inbreuk kunnen maken op de IE rechten van Airz.nl zoals het registeren van de domeinnamen, merken of Google Adwords die lijken op of identiek zijn aan enig object waarop Airz.nl IE rechten heeft of het gebruik of verspreiden van materiaal waarop IE rechten rusten.

9.5 Het is tevens niet toegestaan om zonder schriftelijke toestemming van Airz.nl substantiële delen van de content op te vragen of te hergebruiken of om herhaald en systematisch niet-substantiële delen van de content op te vragen of te hergebruiken zoals bedoeld in de Databankenwet. De geautomatiseerde reproductie van content middels spiders, crawlers of robots is niet toegestaan.

9.6 Onder de voorwaarde zoals in deze algemene voorwaarden zijn opgenomen, behoud je in beginsel de IE rechten op alle informatie die je via het platform ter beschikking stelt.

9.7 Je erkent en stemt ermee in dat je door het uploaden van informatie naar het platform, aan Airz.nl automatisch een kosteloze, onbezwaarde, wereldwijde, sub-licentieerbare, niet-exclusieve licentie verleent om deze informatie in het kader van het aanbieden van de dienst te verveelvoudigen en openbaar te maken. Deze licentie vervalt op het moment dat je de informatie zelf van het platform verwijdert.

9.8 Je plaatst enkel content waarvan je zelf eigenaar bent of nadrukkelijk toestemming hebt om deze content op ons platform te mogen publiceren. Je stemt ermee in dat de eventueel voortvloeiende kosten bij inbreuk op een intellectueel eigendomsrecht op jou verhaald kunnen worden.

Artikel 10 - Aansprakelijkheid

10.1 Airz.nl aanvaardt geen aansprakelijkheid indien zij niet telefonisch bereikbaar is gedurende enige tijd.

10.2 Airz.nl is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade (zoals hieronder beschreven) die je lijdt als gevolg van een aan Airz.nl toerekenbare tekortkoming en/of onrechtmatige daad en dan altijd tot een bedrag ter grootte van maximaal EUR 1.000,-.

10.3 Airz.nl is geen partij in de totstandkoming van een huurovereenkomst en brengt enkel verhuurder en huurder bij elkaar. Verhuurder en huurder dienen voor de huur van een object zelf in een huurovereenkomst overeen te komen wie waarvoor aansprakelijkheid is.

10.4 Airz.nl is in ieder geval nooit aansprakelijk voor schade als gevolg van: a. Informatie die door gebruikers op de website is geplaatst; b. Informatie die Airz.nl van derden ontvangt of informatie die op de websites van derden zich bevindt, waarnaar Airz.nl verwijst; c. Schade aan of verlies van eigendommen; d. In gebreke staat van objecten; e. Dood of letsel; f. Het niet nakomen van deze algemene voorwaarden door een andere gebruiker.

10.5 Deze aansprakelijkheidsbeperking van Airz.nl beoogt niet de aansprakelijkheid van Airz.nl uit te sluiten voor opzet en/of bewuste roekeloosheid van Airz.nl.

10.6 Je vrijwaart Airz.nl voor alle schade en kosten, waaronder begrepen maar niet beperkt tot schade als gevolg van (vermeende) inbreuk op IE-rechten, aanspraken van derden, incassokosten, wettelijke zakelijke rente, winstderving, verschuldigde boetes en kosten van juridische bijstand, die Airz.nl lijdt of maakt en die voortvloeien uit (i) een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de algemene voorwaarden aan jouw zijde, (ii) jouw gebruik van de dienst of (iii) een onrechtmatige daad.

10.7 De veiligheid en staat van de objecten wordt niet gecontroleerd door Airz.nl. Huurder en verhuurder dienen zelf een huurovereenkomst op te stellen waarin afspraken worden gemaakt over de veiligheid en staat van de objecten. Airz.nl is nimmer aansprakelijk voor schade, diefstal, enig lichamelijk letsel of gevolgschade van de huurder door het boeken van een object via het platform.

Artikel 11 - Beëindiging

11.1 Je hebt het recht om op elk gewenst moment het gebruik van de dienst te staken en je profiel te beëindigen/verwijderen. De beëindiging van je profiel heeft geen gevolgen voor boekingen die al tot stand zijn gekomen.

11.2 Airz.nl heeft het recht om jouw gebruik van de dienst te blokkeren, je af te sluiten en/of je profiel te verwijderen indien je in strijd handelt met een bepaling uit deze algemene voorwaarden.

Artikel 12 - Overig

12.1 Het Nederlandse recht is toegepast op deze algemene voorwaarden en alle geschillen die daaruit voortvloeien en/of daarmee verband houden.

12.2 Alle geschillen die voortvloeien uit en/of verband houden met deze algemene voorwaarden, worden voorgelegd aan de bevoegde rechter.

12.3 Indien enige bepaling uit deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijkt te zijn dan wel om enige andere reden geheel of gedeeltelijk ongeldig wordt of is, blijven de overige bepalingen van de algemene voorwaarden onverminderd van kracht. Airz.nl zal het ongeldige beding vervangen door een beding dat wel geldig is en waarvan de rechtsgevolgen, gelet op de inhoud en de strekking van deze algemene voorwaarden, zoveel mogelijk overeenstemt met die van het ongeldige beding, voorts in overeenstemming met artikel 3.2.

12.4 Airz.nl mag alle vorderingen, bevoegdheden, rechten en verpolichtingen en acties die verband houden met de algemene voorwaarden of de dienst, overdragen aan derden of verpanden en zal je daarvan op de hoogte stellen. Je verklaart reeds nu voor alsdan aan een zodanige overdracht of verpanding mee te werken en dat die derde, in geval van een zodanige overdracht alle rechten jegens jou zal kunnen uitoefenen.